ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್!

Whatsapp Video Course

📅 Course Structure:

  • 📱 Daily Whatsapp Lessons: Receive a daily video message featuring 2 shlokas directly on your WhatsApp for 350 days.
  •  
  • 🎤 Shloka Chanting Video Lessons: Your child will learn to chant each shloka, fostering a deep connection with the divine verses.
  •  
  • 📘 Brief Explanations: Every lesson includes a brief and child-friendly explanation, making the teachings of the Bhagavadgeeta accessible and relatable.

ಕೋರ್ಸ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ Whatsapp ವಿಡಿಯೋಗಳು

350 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೈನಂದಿನ ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳು.

ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಸರಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ

ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶವು , ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ

Reviews

"A delightful and enriching experience for my child! The daily shlokas delivered to our WhatsApp make learning the Bhagavadgeeta so easy. The child-friendly explanations are a hit, and the option to access videos on the website adds to the convenience. Highly recommended!"
Priya
"I enrolled my daughter in this course, and it has been a game-changer. The combination of chanting, explanations, and the vibrant community in the WhatsApp group make each lesson engaging. Plus, the website access means we can revisit the teachings whenever we want. Truly a fantastic initiative!"
Rajesh Manjunath
"As a parent, I appreciate the flexibility of recorded lessons. It fits perfectly into our daily routine. The course is not just about learning shlokas; it's about instilling values and resilience. The year-long subscription is a great value, and my son looks forward to his daily Bhagavadgeeta lessons!"
Sneha Ganesh
"I joined this course out of curiosity and ended up loving it! The simplicity of the explanations, the beauty of shloka chanting, and the interactive community make it a holistic learning experience. Kudos to the team for creating something so valuable and accessible!"
Deepa R.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

FAQs

Frequently Asked Questions (FAQ) – “Bhagavadgeeta for Kids” Online Course:

 

Is this a live class or recorded videos?

This course consists of recorded video lessons. You will receive daily messages on WhatsApp with pre-recorded content to make learning convenient for your child.

How will I receive daily messages?

You will be added to a WhatsApp group upon registration. Daily video messages with two shlokas and explanations will be sent directly to the group, providing a seamless learning experience.

What is the duration of the course?

The course spans one year. Upon enrollment, you will receive a 1-year subscription to both the course and the website, allowing ample time for your child to absorb the teachings at their own pace.

How can I access the course videos?

You can log in to the website summerart.in using the provided username and password to access all the course videos at any time. Enjoy the flexibility of learning according to your schedule.

Is the amount paid refundable?

No, the amount paid for the course is non-refundable. Please ensure that you are committed to the course before completing the registration process.

Is the course only for kids?

While the course is specifically designed for kids, anyone interested in learning the teachings of the Bhagavadgeeta is welcome to join. The content is tailored to be engaging and accessible to learners of all ages.

When will I receive my login credentials?

You will receive your username and password via email immediately after completing the registration process. This will grant you access to both the course and the website.

For any additional queries or concerns